เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โพสต์เมื่อ : 14 มี.ค. 2564 เวลา 20:04 น. IP: 124.122.28.249
แชร์ให้เพื่อน

การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จำกัด  มีการวางแผนการบริหารจัดการ  ด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปี  โดยกำหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  ดังนี้
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
      เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีความมั่นคง  มีมาตรฐานการบริการ  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
พันธกิจ (Mission)
  1. ส่งเสริมสมาชิกให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  3. พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของสมาชิกตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและการบริการ
  6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างหลากหลาย
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  8. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  9. ส่งเสริมการออมของสมาชิก
         
เป้าประสงค์ ( Goal)

      เป็นสหกรณ์ที่มีความเชื่อมั่น  ศรัทธา มีการบริการที่ดี สมาชิกพึงพอใจ 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 3724
ติดต่อเรา 042-611-454