เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ประกาศ จ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกโครงการเงินทุนกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2538

โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2565 เวลา 04:29 น. IP: 171.101.116.218
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เรื่อง การจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกโครงการเงินทุนกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2538

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ได้จัดทำโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2538 และสหกรณ์ได้ประกาศยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯมารับ เงินคืน ภายในระยะเวลา 10 ปี หากเจ้าของบัญชียังไม่ได้รับเงินคืนเงินฝากของตน คณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พิจารณาเห็นชอบโอน เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

(นายวีระพงษ์ ทองผา)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกคาหาร จำกัด

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 544
ติดต่อเรา 042-611-454