ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
อีเมลล์. muktc@hotmail.com
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
Mukdahan Teacher Savings and Credit Cooperative, Limited.
< วิสัยทัศน์ (Vision) > เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีความมั่นคง มีมาตรฐานการบริการ สมาชิก มีคุณภาพชีวิตที่ดี / < เป้าประสงค์ ( Goal) >เป็นสหกรณ์ที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา มีการบริการที่ดี สมาชิกพึงพอใจ

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สมาชิกมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
มีประโยชน์ต่อสมาชิกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ประวัติ / ข้อมูลพื้นฐาน

         ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ได้จดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2526  มีชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด โดยสมาชิก ผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 120 คน เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2527 โดย นายโอฬาร วงศ์กาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการคนแรก สำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้เครดิตด้านการเงินสำหรับผู้มีเงินเดือน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผู้ถือหุ้นในขณะนั้นรวมเป็นเงิน จำนวน 24,780 บาท

        ในปี พ.ศ.2535 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารตึกแถว 2  ชั้นครึ่ง 2 คูหา ตั้งอยู่ถนนสมุทรศักดิ์ดารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซื้อโดยงบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เป็นเงินจำนวน  2,200,000  บาท
        ต่อมาสหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น สำนักงานไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่อการบริการแก่มวลสมาชิก  จึงได้สร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด แห่งนี้ขึ้น เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในเนื้อที่ 3 ไร่  3 ตารางวา โดยซื้อที่ดินเป็นเงิน  6,500,000บาท  และก่อสร้างเป็นเงิน 14,940,000บาท ได้ย้ายเข้ามาทำการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541เป็นต้นมา นับว่าเป็นอาคารที่ทันสมัย สวยงาม มีความพร้อมในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของสหกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง

        สหกรณ์ออมทรัพย์มุกดาหาร  จำกัด ปัจจุบันเป็นปีที่  35  สหกรณ์มีการพัฒนา  และมีความเจริญก้าวหน้า  มาตามลำดับทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  สมาชิกมีความเชื่อมั่น  ศรัทธาในความเป็นสถาบันการเงิน  เป็นที่ยอมรับของสังคม  จังหวัดมุกดาหาร  ได้กำหนดให้มีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล  ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สถาบันการเงินแห่งนี้  จึงมีส่วนสำคัญเป็นที่รองรับในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านการลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร