ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
อีเมลล์. muktc@hotmail.com
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
Mukdahan Teacher Savings and Credit Cooperative, Limited.
< วิสัยทัศน์ (Vision) > เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีความมั่นคง มีมาตรฐานการบริการ สมาชิก มีคุณภาพชีวิตที่ดี / < เป้าประสงค์ ( Goal) >เป็นสหกรณ์ที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา มีการบริการที่ดี สมาชิกพึงพอใจ

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สมาชิกมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
มีประโยชน์ต่อสมาชิกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

          การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จำกัด  มีการวางแผนการบริหารจัดการ  ด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปี  โดยกำหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

      เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีความมั่นคง  มีมาตรฐานการบริการ  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมสมาชิกให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  3. พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของสมาชิกตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและการบริการ
  6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างหลากหลาย
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  8. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  9. ส่งเสริมการออมของสมาชิก

         

เป้าประสงค์ ( Goal)

      เป็นสหกรณ์ที่มีความเชื่อมั่น  ศรัทธา มีการบริการที่ดี สมาชิกพึงพอใจ